(M.Of. nr. 1139 din 15 decembrie 2023)

Prezenta Ordonanta de urgenta introduce o serie de modificari si completari importante la nivelul  legislatiei fiscale si a celei conexe. Majoritatea prevederilor fiscale intra in vigoare la data de 1  ianuarie 2024 / se aplica veniturilor si cheltuielilor realizate incepand cu luna ianuarie 2024 / anul 2024, cu anumite exceptii. Dintre principalele modificari, amintim urmatoarele: 

Impozitul pe profit 

 • Impozitul minim pe cifra de afaceri – in cazul grupului fiscal, cifra de afaceri de peste  50.000.000 euro se calculeaza de persoana juridica responsabila prin insumarea cifrei de  afaceri a membrilor grupului fiscal. 
 • Pierderi fiscale – incepand cu anul 2024/anul fiscal modificat care incepe in anul 2024,  pierderile fiscale se vor recupera din profiturile impozabile realizate, in limita a 70% inclusiv,  in urmatorii 5 ani consecutivi. Anterior, acestea se recuperau din profituri integral, pe o  perioada de 7 ani consecutivi.  
 • Costurile excedentare ale indatorarii rezultate din operatiuni care nu finanteaza  achizitia/productia imobilizarilor in curs de executie sau a activelor la care se face referire in  cadrul prevederilor impozitului minim pe cifra de afaceri sau a impozitului suplimentar pentu  petrol si gaze naturale si care sunt efectuate cu persoane afiliate sunt deductibile in limita  unui plafon anual redus de 500.000 euro. Prevederea nu se aplica institutiilor de credit si  institutiilor financiare nebancare.  
 • Ajustari pentru depreciere – pentru cheltuielile privind ajustarile aferente creantelor inregistrate incepand cu 1 ianuarie 2024, plafonul deductibil se reduce de la 50% la 30%. De  la 15 decembrie 2023 se modifica si prevederile aplicabile deductibilitatii provizioanelor  specifice si ajustarilor efectuate de institutiile financiare.  
 • Cheltuielile privind functionarea, intretinerea si repararea unui sediu aflat in proprietate  personala a unei persoane fizice folosita si in scop personal, vor fi deductibile in limita a 50%  corespunzatoare suprafetelor puse la dispozitie contribuabilului in baza contractelor  incheiate. 
 • Burse private – se elimina bursele private din categoria sumelor care se pot scadea din  impozitul pe profit (credit fiscal). Aceste cheltuieli se vor putea deduce pentru determinarea  rezultatului fiscal, in limita a 1.500 de lei/fiecare bursa acordata, intrand de asemenea si in  plafonul aferent cheltuielilor sociale deductibile limitat. In cazul burselor private acordate  pana la 31 decembrie 2023, respectiv pana la finalul anului fiscal modificat care se incheie in  2024, sumele care au fost deduse reprezentand bursele private neutilizate si restituite de catre beneficiari contribuabililor se adauga ca diferenta de plata la impozitul pe profit datorat  in perioada in care au fost restituite. 
 • Aparate de marcat electronice fiscale (AMEF) – anul 2023/anul fiscal modificat care se incheie  in 2024 este ultimul an fiscal in care sumele aferente AMEF ramase de reportat din anii  precedenti se scad din impozitul pe profit. Ulterior, aceste sume ramase de reportat vor  reprezenta elemente similare cheltuielilor incepand cu 2024/anul fiscal modificat care incepe  in 2024. In cazul acesta, cheltuielile reprezentand amortizarea fiscala a aparatelor de marcat  electronice fiscale sunt cheltuieli nedeductibile la calculul rezultatului fiscal. Profitul  reinvestit in achizitia AMEF va fi eligibil pentru scutirea de impozit.  
 • Redirectionare impozit pe profit – depunerea formularului pentru redirectionarea impozitului  pe profit aferent anului 2023/anului fiscal modificat incheiat in 2024 se depune pana la  termenul de depunerea a declaratiei anuale de impozit pe profit (anterior, termenul era 6 luni  de la data depunerii declaratiei anuale de impozit pe profit).  
 • Crese, gradinite, educatie timpurie – se includ cheltuielile privind functionarea creselor si  gradinitelor, precum si a decontarilor privind cheltuielile aferente educatiei timpurii pentru  copiii angajatilor in cadrul dispozitiilor aplicabile cheltuielilor sociale. Sumele achitate de  contribuabil pentru plasarea copiilor angajatilor in unitati de educatie timpurie, conform  legislatiei in vigoare, sunt cheltuieli sociale in limita sumei de 1.500 lei/luna pentru fiecare  copil.  

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor 

 • Numar de microintreprinderi – incepand cu 2024, asociatii/actionarii vor putea detine, direct  sau indirect, peste 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot  la o singura microintreprindere (anterior trei).  
 • Conditii suplimentare – apare o noua obligatie de depunere la termen a situatiilor financiare  anuale pentru ca o persoana juridica se se poata incadra in categoria microintreprinderilor.  Pentru a aplica regimul microintreprinderilor in 2024, daca aceasta obligatie nu va fi  indeplinita pana la data de 31 martie 2024 inclusiv, atunci societatea va trebui sa aplice  regimul de impozit pe profit. 
 • Plafon venituri – la calculul plafonului anual de 500.000 de euro, pe langa veniturile persoanei  juridice analizate, se iau in calcul si veniturile intreprinderilor legate cu acestea, astfel cum  sunt definite potrivit Legii nr. 346/2004. 
 • Indistria HoReCa – societatile care activeaza in domeniul HoReCa nu vor mai putea opta sa  aplice regimul microintreprinderilor decat daca vor indeplini conditiile aplicabile tuturor  societatilor privind incadrarea in categoria microintreprinderilor. In cazul lor, conditia de a nu  mai fi fost platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor in trecut se va aplica  incepand cu anul fiscal 2024. 
 • Inactivitate – microintreprinderile care se afla in inactivitate temporara inscrisa in registrul  comertului continua sa fie platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor pe intreaga  perioada in care inregistreaza aceasta situatie.
 • Sponsorizari / burse / AMEF – se elimina posibilitatea scaderii din impozitul pe veniturile  microintreprinderilor a sponsorizarilor, burselor acordate elevilor scolarizati in invatamantul  profesional – dual si a aparatelor de marcat electronice fiscale.  

Impozitul pe venit si contributii sociale obligatorii 

 • Scutiri de impozit pe venit – pentru angajatorii care activeaza in domeniile IT, al constructiilor,  agricol, respectiv alimentar, daca in cursul aceleiasi luni o persoana fizica realizeaza venituri  din salarii pentru o fractie din luna, la functia de baza, la unul sau, dupa caz, la mai multi  angajatori succesiv, pentru aplicarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii fiecare  angajator stabileste partea din plafonul de 10.000 de lei lunar corespunzatoare acestei  perioade si va aplica scutirea in limita fractiei din plafonul astfel stabilit. 
 • Venituri din activitati independente – in cazul contribuabililor pentru care venitul net anual se  determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, se elimina din categoria  cheltuielilor deductibile limitat cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat, acordate potrivit  legii si se introduc in categoria cheltuielilor nedeductibile.  
 • In cazul contribuabililor pentru care venitul net anual se determina in sistem real, pe baza  datelor din contabilitate, plafonul privind contravaloarea abonamentelor deductibile care  includ dreptul de a utiliza facilitatile sportive se diminueaza la 100 de euro anual de la 400 de  euro anual. 
 • Se elimina prevederea referitoare la nedeductibilitatea cheltuielilor efectuate cu costul de  achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale puse in functiune in anul respectiv,  potrivit legii.  
 • Se elimina posibilitatea redirectionarii sumelor reprezentand pana la 3.5% din impozit pentru  sustinerea ONG-urilor de catre persoanele care au contracte de activitate sportiva si de catre  persoanele care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala  
 • Pierderi fiscale – se introduc prevederi similare ca in cazul impozitului pe profit privind  pierderile fiscale pentru anumite tipuri de venituri (de ex., venituri din activitati independente,  drepturi de proprietate intelectuala, castigul din transferul titlurilor de valoare), in ceea ce  priveste limita recuperarii din impozit a pierderilor (70%), cat si numarul de ani de reportate (5 in loc de 7 ani). 

Modificari cu privire la impozitarea beneficiilor angajatilor 

 • Telemunca – se elimina din categoria beneficiilor neimpozabile si a celor care nu se includ in  baza lunara de calcul a contributiilor sociale sumele acordate in regim de telemunca (cei 400  de lei). 
 • Abonamentele pentru facilitati sportive suportate de angajator pentru angajatii proprii, vor fi  neimpozabile in sensul impozitului pe veniturile din salarii in limita a 100 euro/ an/ persoana (anterior, plafonul era de 400 euro). Aceeasi reducere de plafon (de la 400 la 100 de euro anual) se va aplica si in cazul abonamentelor suportate de angajati, in sensul deducerii din impozitul  pe venit.  
 • Noi beneficii in plafonul de 33% – se adauga urmatoarele elemente in categoria avantajelor  neimpozabile si a celor care nu se includ in baza lunara de calcul a contributiilor sociale  acordate de catre angajator angajatilor proprii, in limita plafonului lunar de 33% din salariul  de baza corespunzator locului de munca: 
  • – sumele suportate pentru plasarea copiilor angajatilor proprii in unitati de educatie  timpurie, in limita a 1.500 de lei/luna pentru fiecare copil. Sumele se acorda pentru un  singur parinte de catre un singur angajator, acesta din urma avand obligatia obtinerii unei  declaratii pe propria raspundere din partea parintelui; 
  • – diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda  practicata pe piata, pentru credite si depozite. 

Venituri din cedarea folosintei bunurilor 

 • Se elimina optiunea privind determinarea in sistem real a venitului net din cedarea folosintei  bunurilor si se introduce o cota forfetara de 20% reprezentand deducere de cheltuieli. 
 • Platitorii de venituri din cedarea folosintei bunurilor (altele decat cele din arenda si inchiriere  in scop turistic), persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta  contabila au obligatia de calcula, retine si plati impozitul pe venit, prin aplicarea cotei de  impozit de 10% asupra venitului brut din care se scade cota forfetara de cheltuieli de 20%.  Declararea si plata impozitului trebuie realizate pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in  care impozitul a fost retinut. 
 • Persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui  numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal nu vor mai califica  aceste venituri in categoria venituri din activitati independente incepand cu anul urmator. 

Salariul minim brut pe tara pentru baza de calcul a contributiilor sociale 

 • Pentru determinarea bazei de calcul a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de  asigurari sociale de sanatate pentru anumite categorii de venituri, in situatia in care se  utilizeaza in cursul aceluiasi an mai multe valori ale salariului minim brut pe tara, la  verificarea incadrarii venitului in plafoanele anuale, precum si la stabilirea bazei anuale de  calcul al acestor contributii datorate, se va lua in calcul valoarea salariului minim brut pe tara  in vigoare la data de 25 mai a anului de realizare a venitului (anterior se aplica valoarea cea  mai mica a salariului minim).

Taxa pe valoarea adaugata 

 • Plata TVA la import – se modifica prevederile privind situatiile in care nu se face plata efectiva  a TVA la organele vamale in cazul importurilor (de ex. vor beneficia persoanele care depun  declaratii vamale prin utilizarea procedurii de vamuire centralizata si nu vor mai beneficia persoanele care au obtinut certificat de operator economic autorizat). 
 • 50% deducere TVA pentru anumite cladiri – se limiteaza la 50% dreptul de deducere a TVA  aferenta cumpararii, inchirierii sau leasingului de cladiri/spatii de locuit, situate in zone  rezidentiale sau in blocuri de locuinte si a TVA aferenta cheltuielilor legate de acestea, in  situatia in care nu sunt utilizate exclusiv in scop economic (aceasta prevedere va intra in  vigoare la data de 1 a lunii urmatoare datei la care Romania este autorizata sa aplice aceasta  masura speciala de derogare de la Directiva UE in materie de TVA). 
 • TVA 9% – se aplica cota redusa de TVA de 9% incepand cu 1 ianuarie 2024 si pentru laptele  praf pentru nou nascuti, sugari si copii de varsta mica. 

e-Factura – modificari de la 1 iulie 2024 

 • Emitentul facturii simplificate nu are obligatia transmiterii acesteia prin RO e-Factura. 
 • Va constitui contraventie si netransmiterea facturii de catre emitent prin sistemul RO e Factura. Sanctiunea privind netransmiterea / neprimirea prin RO e-Factura va reprezenta o  amenda egala cu 15% din valoarea totala a facturii.  
 • Facturile emise in relatia B2B trebuie transmise in sistemul RO e-Factura in termen de 5 zile  calendaristice de la emitere (dar nu mai tarziu de 5 zile calendaristice de la data limita pentru  emitere in baza Codului fiscal). 

e-Tranport – modificari incepand cu 15 decembrie 2023 

 • Prin modificarile aduse Ordonantei de urgenta nr. 41/2022, suplimentar monitorizarii  transporturilor rutiere pe teritoriul national al bunurilor cu risc fiscal ridicat, se instituie si  obligativitatea monitorizarii pe teritorul national a transporturilor rutiere internationale de  bunuri. 

Modificari aduse Legii nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de  incasari si plati in numerar – modificari aplicabile de la 15 decembrie 2023 

 • Plati din avansuri – se majoreaza de la 1.000 la 5.000 lei plafonul zilnic pana la care se pot  efectua operatiuni in numerar reprezentand plati din avansuri spre decontare pentru fiecare  persoana care a primit avansuri spre decontare. 
 • Imprumuturi si alte finantari – operatiunile de incasari si plati intre persoanele vizate de lege  (persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale,  liber profesionisti, persoane fizice care desfasoara activitati in mod independent, asocieri si  alte entitati cu sau fara personalitate juridica) si persoane fizice reprezentand primiri sau restituiri de imprumuturi sau alte finantari se efectueaza numai prin instrumente de plata  fara numerar (anterior se aplica un plafon zilnic de 10.000 lei pentru astfel de plati ce puteau  fi efectuate in numerar). 
 • Limita zilnica pentru sumele din casierie – prin exceptie de la plafonul de 50.000 lei, in cazul  magazinelor de tipul cash and carry, supermagazinelor si hipermagazinelor care sunt  organizate si functioneaza in baza legislatiei in vigoare, sumele in numerar aflate in casierie  nu pot depasi, la sfarsitul fiecarei zile, plafonul de 500.000 lei. 
 • Sucursalele si alte sedii secundare ale persoanelor juridice care au casierie proprie si/sau  cont deschis la o institutie de credit aplica in mod corespunzator prevederile prezentului  capitol, pentru fiecare casierie in parte.

* * *

Pentru detalii puteti contacta orice membru al echipei Taxhouse sau ne puteti transmite un mesaj pe adresa de e-mail office@taxhouse.ro.

Proiect de Ordin pentru modificarea Nomenclatorului activitatilor independente Legea nr. 431/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de intreprinderi multinationale si a grupurilor nationale de mari dimensiuni (Pillar Two)